menu home หน้าหลัก info คู่มือการใช้งาน wifi_tethering จุดให้บริการ Wi-Fi power_settings_new ออกจากระบบ home หน้าหลัก info คู่มือการใช้งาน wifi_tethering จุดให้บริการ Wi-Fi power_settings_new ออกจากระบบ
ข่าวจากสำนักคอมพิวเตอร์

สำนักคอมพิวเตอร์ได้ตระหนักถึงอุปสรรคในการใช้งานเครือข่ายไร้สาย (Wireless Network) ของนิสิตและบุคลากรของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดตั้งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการเครือข่ายไร้สายด้วยการนำเทคโนโลยี WPA2.0 มาใช้ควบคู่กับการให้บริการ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายที่มีชื่อว่า "Buu-WiFi"

ข้อกำหนดการใช้งาน

1. เชื่อมต่อเครือข่าย Buu-WiFi ด้วยบัญชีผู้ใช้ของมหาวิทยาลัย Buu Account

2. การใช้งานเครือข่าย Buu-WiFi ต้องใช้งานภายใต้ พรบ. คอมพิวเตอร์

ประโยชน์ของระบบ Buu-WiFi
thumb_down ระบบ Login เก่า thumb_up ระบบ Buu-WiFi
{{item[0]}} {{item[1]}}